Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 1803
  • Wczoraj: 2632
  • Ten tydzień: 9650
  • Ten miesiąc: 1803
  • Wszystkie: 1226292

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.4.2018

Kielce, dnia  2 lutego 2018 r.           

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2017 r.poz. 1579 z późn. zm.)

 

 W dniu 22 stycznia 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie CPV: 98370000-7 – usługi pogrzebowe i podobne

 

Kryterium oceny ofert:

  • cena - 60 pkt
  • termin płatności faktur - 20pkt
  • czas dojazdu na miejsce zdarzenia w obrębie miasta - 20 pkt

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w łącznej wysokości 41 688,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem 00/100 złote).

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający stwierdził:

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu nadesłanej oferty do realizacji zadania wybrano:

Cena oferty (brutto) - 28 950,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 zł) - 60 pkt.

Płatność faktury - 30 dni - 20pkt.

Czasdojazdu na miejsce zdarzenia w obrębie miasta 30 min - 20 pkt.

 

Została złożona tylko jedna oferta, która uzyskała maksymalną ilość punktów.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie została odrzucona.

 

Zamawiający wyznacza wstępną datę podpisania umów na dzień 9 lutego 2018 r.

 

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej, którychprocedury określono w ustawie - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) - dział VI „Środki ochrony prawnej.”