Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Statystyka odwiedzin:
 • Dzisiaj: 3437
 • Wczoraj: 2048
 • Ten tydzień: 9161
 • Ten miesiąc: 58431
 • Wszystkie: 1106015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.3.2018

Kielce         stycznia 2018  r.

ProkuraturaOkręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewiczanr 7

OGŁOSZENIE O WYBORZE


o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

W dniu 17 stycznia 2018 r. Prokuratura Okręgowaw Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie”.

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego w budynku Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie przy ul. Piłsudskiego 9.
   
 2. Oznaczenie CPV:
   
  90919200-4 - usługi sprzątania biur
  90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic
  77314100-5 - usługi w zakresie trawników.
   
 3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
  • cena - 60 pkt
  • termin płatności faktur - 20 pkt
  • czas reakcji - 20 pkt

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 81 739,80 zł brutto, po otwarciu ofert zwiększył kwotę do wysokości wynagrodzenia wybranej oferty czyli 89 531,46 zł brutto.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz po przejrzeniu i przeanalizowaniu ofert jakie wpłynęły w ramach powyższego przetargu Zamawiający wybrał do realizacji zadania ofertę złożoną przez:

Konsorcjum: P.W. Karabela - CK Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce oraz LEGION CK Sp z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce na kwotę 89 531,46 zł.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wszyscy wykonawcy spełnili warunki stawiane przez zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 podpisanie umowy ustala się wstępnie na dzień 30 stycznia 2018 r.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie - Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej.”