Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3463
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9187
  • Ten miesiąc: 58457
  • Wszystkie: 1106041

Ogłoszenie o wyborze oferty

PO VII WB 261.10.2020

Kielce, dnia 19 października 2020 r.

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Pzp

 

 

W dniu 12 października 2020 r. Komisja Zamawiającego, Prokuratury Okręgowej w Kielcach dokonała otwarcia oferty, która wpłynęła w ramach przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług przewozu i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Pińczowie”. Do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez Dom Pogrzebowy Leszek Ostrowiecki, ul. Republiki Pińczowskiej 35, 28-400 Pińczów.

 

Oznaczenie CPV: 98370000-7

 

Kryterium oceny ofert:

cena - 60 pkt

termin płatności faktur – 20 pkt

czas dojazdu na miejsce zdarzenia – 20 pkt

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w wysokości 27 600,00 zł. Po otwarciu oferty kwota ta została zwiększona do kwoty 77 760,00 zł.

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu nadesłanej oferty została ona wybrana do realizacji zadania.

 

W ramach postępowania złożono tylko jedną ofertę, która nie podlegała odrzuceniu,
a Wykonawca nie podlegał wykluczeniu.

 

Wstępny termin podpisania umowy wyznaczony zostaje na dzień 26 października 2020 r. (art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp)

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”