Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Statystyka odwiedzin:
 • Dzisiaj: 3429
 • Wczoraj: 2048
 • Ten tydzień: 9153
 • Ten miesiąc: 58423
 • Wszystkie: 1106007

Ogłoszenie o wyborze oferty

PO VII WB 261.8.2020                                                                    Kielce 24 lipca 2020 r.          

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późniejszymi zmianami)

 

 

W dniu 10 lipca 2020 r. komisja Zamawiającego, Prokuratury Okręgowej w Kielcach, dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Starachowicach.”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oznaczenie CPV:   90919200-4 - usługi sprzątania biur

                            90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:   

cena - 60 pkt

termin płatności faktur – 20 pkt

czas reakcji – 20 pkt

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w wysokości 94 139,62 zł brutto.

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) Zamawiający stwierdził:

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu nadesłanych ofert do realizacji zadania wybrano ofertę nr 16 złożoną przez PHU ELCOP SEWIS, ul. Łódzka 282A, 25-655 Kielce – łączna kwota wykonania zadania 85 176,00 zł.

 

Powyższa oferta zdobyła największą ilość punktów spośród ważnych ofert.

 

Zamawiający informuje, iż odrzucił oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 1. Micron Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21 H, 25-663 Kielce,
 2. Usługi Techniczno – Melioracyjne, HYDROTECH Sp. z o.o., ul. Powstańców Styczniowych 2/103, 62-510 Konin,
 3. CZA-TA NICIAK Sp. jawna, ul. Żabia 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
 4. JAK-BUD Jakub Budziński, Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 I, 62-510 Konin
 5. WORK INN Sp. z o.o., ul. Szczygła 20/2, 05-260 Marki

Zgodnie z ustawą o podatku VAT to na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za określenie stawki i kwoty VAT.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) sprzątanie i czyszczenie obiektów objęte jest stawką 23% VAT, a oczyszczanie ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu objęte jest stawką 8% VAT. W przedmiotowych ofertach Wykonawcy zastosowali jedynie stawkę 23% do całości zadania.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. (sygn. III CZP 52/11) stwierdził, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. 2013 r., poz. 907 ze zm.).

W uchwale z dnia 20 października 2011 r. Sad Najwyższy również stwierdził, że jeżeli Zamawiający w SIWZ, w części dotyczącej sposobu obliczenia ceny, wskazał stawkę podatku VAT, wówczas kontrola oferty sprowadza sie do poprawienia oferty, jeżeli poprawienie nie spowodowałoby istotnych zmian w treści oferty. Nieokreślenie przez Zamawiającego w SIWZ
w sposobie obliczania ceny żadnych wskazań dotyczących stawki podatku VAT, powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zawierającej stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi przepisami na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

 

Ponadto z powodu nie złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ
w rozdziale IV ust 1 oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczył z postępowania Połysk Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, zamawiający oraz odrzucił ofertę złożoną przez niego.

 

Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania braku podstawy do wykluczenia określony
w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 23 ustawy Pzp. Z powodu niezłożenia przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, gdy zamawiający nie ma możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 23 ustawy Pzp, zamawiający wyklucza tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Wstępny termin podpisania umów zostaje wyznaczony na dzień 30 lipca 2020 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono
w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”