Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3513
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9237
  • Ten miesiąc: 58507
  • Wszystkie: 1106091

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.3.2020

Kielce, dnia   25    maja 2020 r.       

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

W dniu 12 maja 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na Świadczenie usług przewozu i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratur Okręgu Kieleckiego”.

 

Oznaczenie CPV: 98370000-7

 

Zamówienie zostało podzielone na części:

 

Część 1 – Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratur Rejonowych Kielce –Wschód i Kielce – Zachód w Kielcach

 

Część 2 – Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej
w Pińczowie okręg Kazimierza Wielka

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację całości zadania wynosi dla części 1 - 91 260,00 zł, a dla części 2 – 7128,00 zł.

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający stwierdził:

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu ofert do realizacji zadań wybrano:

Dla części nr 1: ofertę nr 3 złożoną przez Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Hermes Dorota Zawierucha, ul. St. Korneckiego 8, 26-026 Morawica – łączna kwota wykonania zadania 42 876,00 zł.

Dla części nr 2: ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Usług Pogrzebowych Andrzej Kostrz

Wojciechów 2, 28-500 Kazimierza Wielka – łączna kwota wykonania zadania 7 948,80 zł.

 

Powyższe oferty uzyskały najwyższą ilość punktów i nie podlegały odrzuceniu.

 

Wstępnie termin podpisania umowy wyznaczony zostaje na dzień 1 czerwca 2020 r. (art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp)

 

Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę złożoną na część 1 przez Zakład Usług Pogrzebowych Sacrum Anna Baran, ul. Okrzei 2/1, 25-525 Kielce. Przyczyną odrzucenia oferty było zaoferowanie przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie powyższej usługi (art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp). Wykonawca zaoferował w swojej ofercie „cenę za przechowywanie zwłok” na kwotę 4,00 zł netto za dzień. Jednocześnie w ofercie wskazał, iż przechowywanie zwłok będzie prowadzić Świętokrzyskie Centrum Onkologiczne w Kielcach. Następnie w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego przesłał wyjaśnienia i wyliczenia kosztów wykonania usługi. Wykonawca przedstawił również umowę zawartą z Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym w Kielcach na przechowywanie zwłok oraz fakturę na wykonanie tej usługi, z której wynika, iż wartość przechowania zwłok za jeden dzień wynosi 97,22 zł netto. Kwota ta, będąca kosztem Wykonawcy, znacząco przekracza wartość oferty. Wykonawca w wykazie kosztów wskazał jako koszt zatrudnienia pracowników jedynie wartość roboczogodziny na poziomie płacy minimalnej nie uwzględniając dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy i dokonując odpowiednie obliczenia Zamawiający stwierdził, iż koszt wykonania usługi przewyższa zaoferowaną cenę. W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę w swojej ofercie.

Ponadto Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Hermes Dorota Zawierucha, ul. St. Korneckiego 8, 26-026 Morawica na część 2. Przyczyną odrzucenia oferty jest jej niezgodność z treścią SIWZ (art. 89 ust. Pkt 2 Pzp). Zamawiający wymaga aby dojazd na miejsce zdarzenia poza terenem miasta dla którego prowadzone jest postępowanie wynosił nie więcej niż jedną godzinę. Biorąc pod uwagę fakt, iż Wykonawca zaoferował w ofercie dojazd na miejsce zdarzenia w obrębie miasta na poziomie 120 min, to można założyć, iż czas potrzebny na dojazd poza jego teren wynosiłby więcej niż Zamawiający wskazał w SIWZ.

 

 

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”