Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 0
  • Wczoraj: 3566
  • Ten tydzień: 9290
  • Ten miesiąc: 58560
  • Wszystkie: 1106144

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.2.2020                                                                        Kielce   18 marca 2020  r.

 

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE


o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

 

W dniu 5 marca 2020 r. komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach dokonała otwarcia ofert jakie wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Włoszczowie i Opatowie”.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, eksploatacyjnych, gościnnych, dróg komunikacyjnych w budynkach:

- Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim o łącznej powierzchni 906  m2. oraz terenu przyległego do posesji (budynku), z chodnikiem o łącznej powierzchni 400 m2.

- Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie o łącznej powierzchni 775 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) łącznie z chodnikiem o łącznej powierzchni 1860 m2.

- Prokuratury Rejonowej w Opatowie o łącznej powierzchni 295 m2

 

Oznaczenie CPV:      

90919200-4 - usługi sprzątania biur

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

     77314100-5 – usługi w zakresie trawników.

 

Zamawiający podzielił zadanie na następujące części:

Część 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Część 2: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie

Część 2: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Opatowie

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:    cena - 60 pkt

                                           termin płatności faktur – 20 pkt

                                                                czas reakcji – 20 pkt

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości:

Część 1: 77 496,75 zł

Część 2: 74 729,25 zł

Część 3: 42 218,33 zł

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwane dalej Pzp) oraz po przejrzeniu i przeanalizowaniu ofert jakie wpłynęły w ramach powyższego postępowania przetargowego Zamawiający wybrał do realizacji poszczególne oferty, złożone przez:

 

Część 1: EM-HARD Usługi Porządkowe Piotr Kurek ul. Okrzei 46/45, 22-300 Krasnystaw na kwotę 61 050,00 zł

Część 2:  PHU ELCOP SEWIS ul. Łódzka 282A, 25-655 Kielce na kwotę 63 865,80 zł

Część 3: Usługi Techniczno – Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o.o., ul. Powstańców Styczniowych 2/103, 62-510 Konin e na kwotę 26 534,79 zł.

 

Wybrane oferty uzyskały największą ilość punktów spośród ważnych ofert.

 

Zamawiający informuje, iż nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 podpisanie umowy ustala się wstępnie na dzień 27 marca 2020 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie – Prawo zamówień publicznych  – dział VI „Środki ochrony prawnej.”

 

 

Załącznik: Punktacja