Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3396
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9120
  • Ten miesiąc: 58390
  • Wszystkie: 1105974

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.6.2019                                                                   Kielce    26  czerwca 2019  r.

 

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE


o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późniejszymi zmianami)

 

W dniu 14 czerwca 2019 r. Komisja zamawiającego - Prokuratury Okręgowej w Kielcach dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Busku Zdroju”.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, eksploatacyjnych, gościnnych, dróg komunikacyjnych w budynku Prokuratury Rejonowej w Busku Zdroju ul. Kościuszki 5 o łącznej powierzchni 380,00 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) łącznie z chodnikiem o łącznej powierzchni 10 m2.

 

Oznaczenie CPV:      

90919200-4 - usługi sprzątania biur

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

 

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:    cena - 60 pkt

                                           termin płatności faktur – 20 pkt

                                                                czas reakcji – 20 pkt

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 44 000,00 zł.

 

 Po otworzeniu ofert Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania do wysokości wynagrodzenia wybranej oferty czyli 45 665,76 zł brutto.

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwane dalej Pzp) oraz po przejrzeniu i przeanalizowaniu ofert jakie wpłynęły w ramach powyższego postępowania przetargowego Zamawiający wybrał do realizacji zadania ofertę, złożone przez P.W. Karabela Sp. z o.o., ul. Sokola14, 39-400 Tarnobrzeg. Oferta uzyskała największą ilość punktów spośród ważnych ofert.

 

Zamawiający informuje, iż odrzucił oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  1. POL – CLEAN, ul. J. Karskiego 46/1, Kielce. Zgodnie z ustawą o podatku VAT to na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za określenie stawki i kwoty VAT.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) sprzątanie i czyszczenie obiektów objęte jest stawką 23% VAT, a oczyszczanie ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu objęte jest stawką 8% VAT. W przedmiotowych ofertach Wykonawca zastosował jedynie stawkę 23% do całości zadania.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. (sygn. III CZP 52/11) stwierdził, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. 2013 r., poz. 907 ze zm.).

W uchwale z dnia 20 października 2011 r. Sad Najwyższy również stwierdził, że jeżeli Zamawiający w SIWZ, w części dotyczącej sposobu obliczenia ceny, wskazał stawkę podatku VAT, wówczas kontrola oferty sprowadza sie do poprawienia oferty, jeżeli poprawienie nie spowodowałoby istotnych zmian w treści oferty. Nieokreślenie przez Zamawiającego w SIWZ w sposobie obliczania ceny żadnych wskazań dotyczących stawki podatku VAT, powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zawierającej stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi przepisami na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

  1. Usługi Techniczno – Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o.o., ul. Rynek 48, Oleśnica. W ofercie Wykonawcy wystąpiło kilka omyłek rachunkowych. Ponadto Wykonawca przyjął błędną stawkę podatku VAT.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. (sygn. III CZP 52/11) stwierdził, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. 2013 r., poz. 907 ze zm.).

W uchwale z dnia 20 października 2011 r. Sad Najwyższy również stwierdził, że jeżeli Zamawiający w SIWZ, w części dotyczącej sposobu obliczenia ceny, wskazał stawkę podatku VAT, wówczas kontrola oferty sprowadza sie do poprawienia oferty, jeżeli poprawienie nie spowodowałoby istotnych zmian w treści oferty. Nieokreślenie przez Zamawiającego w SIWZ w sposobie obliczania ceny żadnych wskazań dotyczących stawki podatku VAT, powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zawierającej stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi przepisami na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 podpisanie umowy ustala się wstępnie na dzień 2 lipca 2019 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie – Prawo zamówień publicznych  – dział VI „Środki ochrony prawnej.”