Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3413
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9137
  • Ten miesiąc: 58407
  • Wszystkie: 1105991

Ogłoszenie o wyborze oferty

PO VII WB 261.2.2019

Kielce, dnia 17 kwietnia 2019 r.      

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późn. zm.) Pzp

 

 

W dniu 26 mqarca 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na Świadczenie usług przewozu i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratur Rejonowych
w Kielcach
”.

 

Oznaczenie CPV: 98370000-7

 

Kryterium oceny ofert:

cena - 60 pkt

termin płatności faktur – 20 pkt

czas dojazdu na miejsce zdarzenia – 20 pkt

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w wysokości 152 496,00 zł brutto.

Część 1 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Busku Zdroju – 35 640,00 zł

Część 2 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie - 35 640,00 zł

Część 3 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Opatowie – 9 936,00 zł

Część 4 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Pińczowie (powiat pińczowski) – 28 200,00 zł

Część 5 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Pińczowie (powiat kazimierski) – 7 128,00 zł

Część 6 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Starachowicach – 35 650,00 zł

 

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu nadesłanych ofert do realizacji zadania wybrano:

 

- Część 1: ofertę nr 5 złożoną przez Usługi Pogrzebowe Antoni Motyl, ul. Witosa 8, 28-100 Busko Zdrój – łączna kwota wykonania zadania 23 760,00 zł.

 

- Część 2: ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Pogrzebowy Artur Jarosz, 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 19 – łączna kwota wykonania zadania 14 860,00 zł.

 

- Część 3: ofertę nr 1 złożoną przez Centrum Pogrzebowe ABAAL ul. Długa 31,  27-600 Sandomierz

 

- Część 4: ofertę nr 3 złożoną przez ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Pogrzebowy Artur Jarosz, 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 19 – łączna kwota wykonania zadania 20 390,00 zł.

 

- Część 5: - ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Pogrzebowy Jerzy Jarosz, 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 42 – łączna kwota wykonania zadania 5 400,00 zł.

 

- Część 6: ofertę nr 4 złożoną przez firmę A-LAMENTO, 27-200 Starachowice, ul. Bugaj 2 – łączna kwota wykonania zadania 38 664,00 zł.

 

Powyższe oferty uzyskały największą ilość punktów.

Wstępny termin podpisania umów wyznaczony zostaje na dzień 26 kwietnia 2019 r. (art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp)

 

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z przysługującym mu uprawnieniami do poprawy oczywistych omyłek (art. 87 ust 2 pkt 2 Pzp) w ofercie nr 6 złożonej przez Hermes Grup Dorota Zawierucha ul. St. Korneckiego 8, 26-026 Morawica dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na błędnym wyliczeniu wartości zadania dla części nr 1. Po dokonaniu poprawy wartość Powyższej oferty wynosi:

 

CZĘŚĆ NR 1:

cena netto: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł)

podatek VAT zw, w wysokości: 0,00 zł

     cena brutto: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł) 

 

 

Zamawiający informuje, iż odrzucił oferty złożone przez Hermes Grup Dorota Zawierucha ul. St. Korneckiego 8, 26-026 Morawica - część 1 i 4 oraz Zakład Pogrzebowy Jerzy Jarosz, 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 42 – część 4. Przyczyną odrzucenia ofert było zaoferowanie przez Wykonawców rażąco niskiej ceny za wykonanie usługi (podstawa art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp).

 

 

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”