Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3461
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9185
  • Ten miesiąc: 58455
  • Wszystkie: 1106039

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.4.2019                                                      

Kielce, dnia     8   maja 2019 r.       

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późniejszymi zmianami)

 

 

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Komisja Zamawiającego - Prokuratury Okręgowej
w Kielcach dokonała otwarcia oferty, która wpłynęła w ramach postępowania przetargowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski
w ramach zadania na rozbudowę i nadbudowę budynków Prokuratury Okręgowej
w Kielcach
”.

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oznaczenie CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

 

Kryterium oceny ofert:

cena – 60 pkt

czas realizacji zadania – 40 pkt

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 741 001,51 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy jeden 51/100 złotych).

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu złożonej oferty postanowiono podpisać umowę na realizację zadania z  CANEA Inżynieria i Komputery z siedzibą Al. Legionów 3 lokal
nr 4, 25-035 Kielce

 

Kwota brutto realizacji zadania 485 850,00 zł, a czas realizacji 175 dni.

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt).

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie została odrzucona. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Zamawiający wyznacza wstępną datę podpisania umowy na dzień 8 maja 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.