Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3463
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9187
  • Ten miesiąc: 58457
  • Wszystkie: 1106041

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.20.2018                                                                                         Kielce dnia 2 stycznia 2019 r.         

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na Przewóz i przechowywanie zwłok dla Prokuratury Rejonowej w Skarżysku Kamiennej”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Oznaczenie CPV: 98370000-7 – usługi pogrzebowe i podobne

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

cena - 60 pkt

termin płatności faktur – 20 pkt

czas dojazdu na miejsce zdarzenia – 20 pkt

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w łącznej wysokości 32 184,00 zł zł brutto.

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu nadesłanych ofert do realizacji zadania wybrano:

 

Wykonawca:   Zakład Pogrzebowy Arkadiusz Szymoniak

adres :             Brzeście 31, 26-120 Bliżyn

wartość brutto: 19 224,00 zł

Powyższa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Zamawiający wyznacza wstępną datę podpisania umowy na dzień 11 stycznia 2019 r.

 

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono
w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”