Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3497
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9221
  • Ten miesiąc: 58491
  • Wszystkie: 1106075

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.14.2018                                                                  Kielce         lipca 2018 r.       

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

 

W dniu 18 lipca 2018 r. Zamawiający (Prokuratury Okręgowej w Kielcach) dokonał otwarcia ofert, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Starachowicach.”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oznaczenie CPV:   90919200-4 - usługi sprzątania biur

                            90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:   

                                             cena - 60 pkt

termin płatności faktur – 20 pkt

                                czas reakcji – 20 pkt

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w wysokości 65 068,98 zł brutto. Zamawiający zwiększyła powyższą kwotę do wysokości najkorzystniejszej oferty - 77 244,00 zł brutto.

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający stwierdził:

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu nadesłanych ofert do realizacji zadania wybrano ofertę nr 3 złożoną przez SKAREM Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola – łączna kwota wykonania zadania 77 244,00 zł.

 

Powyższa oferta zdobyła największą ilość punktów spośród ważnych ofert.

 

Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Pzp z postępowania wykluczył wykonawcę: Pol-Clean Marcin Skowron ul. J. Karskiego 45/1, 25-214 Kielce, jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.5 ustawy Pzp. Przyczyną wykluczenia jest nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez posiadanie odpowiednich zdolności technicznych lub zawodowych w postaci wykazania się zrealizowaniem lub realizowaniem
w ostatnich trzech latach minimum dwóch zadań sprzątania budynków użyteczności publicznej
o min. powierzchni biurowych 600 m
2 oraz 350 m2 terenów zewnętrznych. Przedstawiony wykaz wykonanych usług nie spełnił warunku. Wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłał informację, iż nie jest w stanie spełnić powyższego warunku.

Ponadto z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zamawiający wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

  1. JAK-BUD Jakub Budziński, Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 I,62-510 Konin
  2. Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., ul. Głuska, 620-439 Lublin
  3. PHU ELCOP SEWIS,  ul. Łódzka 282A, 25-655 Kielce
  4. Pol-Clean Marcin Skowron ul. J. Karskiego 45/1, 25-214 Kielce,

Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania braku podstawy do wykluczenia określony
w art. 24 pkt 23 ustawy Pzp. Z powodu niezłożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, gdy zamawiający nie ma możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp, zamawiający wyklucza tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Wstępny termin podpisania umów zostaje wyznaczony na dzień 31 lipca 2018 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono
w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”