Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 14
  • Wczoraj: 502
  • Ten tydzień: 1628
  • Ten miesiąc: 9898
  • Wszystkie: 481860

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7  

PO VII WB 261.14.2019

INFORMACJA

O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 598475-N-2019 z dnia 2019-09-17 r. 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

REMONT SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM
PROKURATURY OKRĘGOWEJ I REJONOWYCH W KIELCACH

  1. Przedmiot zamówienia.

a.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu schodów i podjazdu do budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowych w Kielcach przy ul. Sandomierska 106.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja techniczna” w części dotyczącej dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 do SIWZ.

2.      Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45000000-7 (Roboty budowlane),

45431100-8 (Kładzenie terakoty),

 

3.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

1)      Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane przed budynkiem Prokuratury Okręgowej i Rejonowych w Kielcach przy ul. Sandomierska 106.

2)      Wykonawca określi czasookres wykonania zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zamówienia nie może być wykonany dłużej niż do dnia 20 grudnia 2019 r.

 

4.      Złożenie i otwarcie ofert

 

1)        Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji w dni powszednie od 7.45 do 15.45,

2)        Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.

 

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.