Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 678
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1245
  • Ten miesiąc: 1245
  • Wszystkie: 412685

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

 

Ogłoszono w BZP nr: 634562-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

„ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO”

 

 

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb prokuratur okręgu kieleckiego. Wykaz prokuratur rejonowych dla których będą świadczone usługi:

a)      Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu

b)     Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie

c)      Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

98370000-7 – usługi pogrzebowe i inne

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Usługi realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  2. Wykaz siedzib prokuratur oraz termin rozpoczęcia wykonywania umowy, dla których realizowane będą poszczególne zamówienia:

a)      Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, ul. Kosełły 22 – od dnia 01.03.2020 r.

b)      Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie, ul. Kusocińskiego 11 - od dnia 01.02.2020 r.

c)      Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 15 C - od dnia 16.01.2020 r.

3.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na świadczenie usług przewozu
i przechowywania zwłok dla potrzeb prokuratur okręgu kieleckiego zgodnie z poniższym podziałem:

Część 1 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej
w Sandomierzu

Część 2 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie

Część 3 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia oraz zasad złożenia oferty znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do ogłoszenia.