Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 658
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1225
  • Ten miesiąc: 1225
  • Wszystkie: 412665

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 586653-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

W BUDYNKACH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH

I PROKURATURY REJONOWEJ W STASZOWIE

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, eksploatacyjnych, gościnnych, dróg komunikacyjnych w budynku:

 

- Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7 o łącznej powierzchni 1145  m2. oraz terenu przyległego do posesji (budynku), z chodnikiem o łącznej powierzchni 420 m2.

- Prokuratury Rejonowej w Staszowie ul. Wschodnia 13 o łącznej powierzchni 330,00 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób złożenia oferty przedstawia „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

2.      Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

90919200-4 - usługi sprzątania biur

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

 

3.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.      Usługi realizowane będą w okresie 24 miesięcy

2.      Usługi będą wykonywane w budynkach:

3.      Planowany terminy rozpoczęcia wykonania zamówienia:

- wykonanie usługi dla Prokuratury Okręgowej w Kielcach – od dnia 01.10.2019 r.

- wykonanie usługi dla Prokuratury Rejonowej w Staszowie – od dnia 01.11.2019 r.

 

4.      Złożenie i otwarcie ofert

 

1)        a) Oferty należy składać do dnia 23.08.2019 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej