Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 679
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1246
  • Ten miesiąc: 1246
  • Wszystkie: 412686

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989z późniejszymi zmianami)

 

Ogłoszono w BZP nr: 558048-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROKURATURY REJONOWEJ W BUSKU ZDROJU

 

 

1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, eksploatacyjnych, gościnnych, dróg komunikacyjnych w budynku Prokuratury Rejonowej w Busku Zdroju ul. Kościuszki 5 o łącznej powierzchni 380,00 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) łącznie z chodnikiem o łącznej powierzchni 10 m2.

 

2.      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik w treści zawartej w dziale III SIWZ.

 

3.      Zamawiający nie wyraża zgodę na przedstawienie oferty na część zadania.

 

4.      Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik w treści zawartej w dziale III SIWZ.

 

 90919200-4 - usługi sprzątania biur

 90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

 

5.      Nie przewiduje się składania ofert wariantowych

6.      Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

7.      Oferty należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

9.                  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.

11. Okres wykonania usługi – 24 miesiące. Planowany terminy rozpoczęcia wykonania zamówienia 1 lipca 2019 r.

12.  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


14. Termin związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert .