Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Statystyka odwiedzin:
 • Dzisiaj: 673
 • Wczoraj: 567
 • Ten tydzień: 1240
 • Ten miesiąc: 1240
 • Wszystkie: 412680

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7  

PO VII WB 261.4.2019

INFORMACJA

O OGŁOSZENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 532667-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ORAZ NADZÓR AUTORSKI

W RAMACH ZADANIA NA ROZBUDOWĘ I NADBUDOWĘ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH

 

 1. Przedmiot zamówienia.

a.       Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego na budowie dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza.

b.      W ramach zamówienia Wykonawca opracuje projekt budowlany, przedmiar prac, STWiOR oraz kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów. Opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branż, uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.

c.       Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji tj. od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. dnia spisania końcowego protokołu odbioru robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Program Funkcjonalno – Użytkowy” w części dotyczącej dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 do SIWZ.

2.      Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

 

3.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane dla budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza nr 7 i nr 9
  w Kielcach.
 2. Usługi w zakresie ujętym w ust. 1 punkt 2 realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie lecz nie dłużej niż do dnia 31 października 2019 r.
 3. Zamawiający przewiduje, iż usługa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 realizowana będzie do dnia 31 października 2022 r.

 

4.      Złożenie i otwarcie ofert

 

1)        Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji w dni powszednie od 7.45 do 15.45,

2)        Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:15
w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.

 

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach do informacji.