Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Statystyka odwiedzin:
 • Dzisiaj: 643
 • Wczoraj: 567
 • Ten tydzień: 1210
 • Ten miesiąc: 1210
 • Wszystkie: 412650

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach

25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

Ogłoszono w BZP nr: 502936-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Świadczenie usługi sprzątania w budynku

Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie”

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w nowo wybudowanym budynku Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie przy ul. Piłsudskiego 9:
  a. wszystkich pomieszczeń: biurowych, socjalnych, sanita­riatów, korytarza, klatki schodowej o łącznej powierzchni użytkowej 968 m2.
  b. sprzątanie (zamiatanie) parkingów (835 m2) obok budynku, chodnika (68 m2) oraz w okresie zimowym sukcesywne odgarnianie i wywóz śniegu na własny koszt na miejsce zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie - (piasek i sól zapewnia Wykonawca), pielęgnacja terenów zielonych - krzewy i trawnik (700 m2).
   
 2. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik w treści zawartej w dziale III SIWZ.

  90919200-4 - usługi sprzątania biur
  90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic
  77314100-5  usługi w zakresie trawników
   
 3. SIWZ (bezpłatna) do uzyskania w siedzibie Zamawiającego jak wyżej w pokój nr 13, lub na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na część zadania
 5. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 7. W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniać będą poniższe warunki:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizowaniem lub zrealizowaniem w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań sprzątania pomieszczeń biurowych o min. powierzchni 900 m2 oraz terenów zewnętrznych o powierzchni min. 1500 m2;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony po przedstawieniu odpowiedniego wykazu urządzeń i środków chemicznych potrzebnych do wykonania zadania oraz wykazu osób. Osoby wyznaczone do bezpośredniego wykonania zadania winny zamieszkiwać w odległości zapewniającej dojazd do budynku prokuratury w czasie 30 minut od momentu wezwania;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia;
  5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
  6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy;
 8. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę do oferty na warunkach określonych w SIWZ.
 9. Oferty należy składać do dnia 17.01.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.
 11. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza i z którym za­warta zostanie umowa, zobowiązany jest do re­alizacji niniejszego zamówienia w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
 12. Miejsce realizacji usługi:

  - Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie przy ul. Piłsudskiego 9.
   
 13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 14. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert .