Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 682
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1249
  • Ten miesiąc: 1249
  • Wszystkie: 412689

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 500855-N-2019     z dnia  04.01.2019 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROKURATUR REJONOWYCH W KIELCACH, SANDOMIERZU I KOŃSKICH

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług sprzątania:

-  Prokuratur Rejonowych w Kielcach ul. Sandomierska 106 o łącznej powierzchni 3.257,30 m2, garaży o powierzchni 220 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) o łącznej powierzchni 1.000 m2 wraz z zapewnieniem pielęgnacji trawnika zlokalizowanego od strony ulicy pomiędzy budynkiem a chodnikiem o powierzchni 200 m2

- Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu ul. Koseły 22 o łącznej powierzchni 466 m kw (plus 156 m2 piwnice) oraz terenu przyległego do posesji (budynku) o łącznej powierzchni 120 m2 wraz
z zapewnieniem pielęgnacji trawnika zlokalizowanego pomiędzy budynkiem a jezdnią o powierzchni 180 m
2.

- Prokuratury Rejonowej w Końskich ul. Krakowska 34 o łącznej powierzchni 450,00 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) o łącznej powierzchni 1260 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób złożenia oferty przedstawia „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

2.      Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

90919200-4 - usługi sprzątania biur

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

 

3.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.      Usługi realizowane będą w okresie 24 miesięcy

2.      Usługi będą wykonywane w budynkach:

-  Prokuratur Rejonowych w Kielcach ul. Sandomierska 106 - od dnia 1 lutego 2019 r.

- Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu ul. Koseły 22 - od dnia 1 lutego 2019 r.

- Prokuratury Rejonowej w Końskich ul. Krakowska 34 - od dnia 1 lutego 2019 r.

 

 

4.      Złożenie i otwarcie ofert

 

 

 a) Oferty należy składać do dnia 14.01.2019 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

b) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej