Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 643
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1210
  • Ten miesiąc: 1210
  • Wszystkie: 412650

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 586652-N-2018     z dnia  10.07.2018 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROKURATUR REJONOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, WŁOSZCZOWIE I OPATOWIE

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, eksploatacyjnych, gościnnych, dróg komunikacyjnych w budynku:

 

- Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim o łącznej powierzchni 906  m2. oraz terenu przyległego do posesji (budynku), z chodnikiem o łącznej powierzchni 400 m2.

- Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie o łącznej powierzchni 775 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) łącznie z chodnikiem o łącznej powierzchni 1860 m2.

- Prokuratury Rejonowej w Opatowie o łącznej powierzchni 295 m2

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób złożenia oferty przedstawia „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

 

3.      Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na następujące części zadania:

Część 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Część 2: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie

Część 2: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Opatowie

4.      Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

90919200-4 - usługi sprzątania biur

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

 

5.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

a)Usługa realizowana będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami w okresie 18 miesięcy

b) - wykonanie usługi dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św. – od dnia 01.10.2018 r.

- wykonanie usługi dla Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie – od dnia 01.10.2018 r.

- wykonanie usługi dla Prokuratury Rejonowej w Opatowie – od dnia 01.11.2018 r.

 

6.      Złożenie i otwarcie ofert

 

a) Oferty należy składać do dnia 30.08.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

b) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej