Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Statystyka odwiedzin:
 • Dzisiaj: 655
 • Wczoraj: 567
 • Ten tydzień: 1222
 • Ten miesiąc: 1222
 • Wszystkie: 412662

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e - mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 505011-N-2018 z dnia  12.01.2018 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

„ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB

PROKURATURY REJONOWEJ W SANDOMIERZU”

 

 1. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób złożenia oferty przedstawia „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
   
 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

  98370000-7 – usługi pogrzebowe i inne
   
 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  Usługi realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami w okresie 24 miesięcy od dnia 1 marca 2018 r.

  Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu ul. Koseły 22
   
 4. Złożenie i otwarcie ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 22.01.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.