Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 668
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1235
  • Ten miesiąc: 1235
  • Wszystkie: 412675

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr 580934-N-2018     z dnia  28.06.2018 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKU

 PROKURATURY REJONOWEJ W STARACHOWICACH

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług sprzątania w budynku oraz terenu  zewnętrznego Prokuratury Rejonowej w Starachowicach o łącznej powierzchni użytkowej 600 m2 (wykładzina dywanowa, glazura, terakota, gresy) oraz zamiatanie i odśnieżanie chodnika drogi dojazdowej i parkingu 400 m2, pielęgnacja trawników 350 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób złożenia oferty przedstawia „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

2.      Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

90919200-4 - usługi sprzątania biur

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

 

3.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

a)Usługa realizowana będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami w okresie 24 miesięcy

b) Usługa będą wykonywana w budynku Prokuratury Rejonowej w Starachowicach ul. Leśna 33 - od dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

4.      Złożenie i otwarcie ofert

 

a) Oferty należy składać do dnia 06.07.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

b) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.