Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 650
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1217
  • Ten miesiąc: 1217
  • Wszystkie: 412657

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU

 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH

 

 

Kod CPV: 79710000-4

 

Nr sprawy PO VII WB 261.8.2018

 

  1. Przedmiot zamówienia.

 

1)         Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi całodobowej, bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynku administracyjnego oraz budynku techniczno-gospodarczego (garaż) na zapleczu posesji Prokuratury Okręgowej w Kielcach,
ul. Mickiewicza 7 wspomaganej technicznymi środkami zabezpieczenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w każdym dniu tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej budynków przez jednego pracownika.

2)         Ochrona budynków prowadzona będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie obiektów i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami),  przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami wydanymi przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi obiektów prokuratur i wymogami Zamawiającego. Fizyczna ochrona obiektu prowadzona będzie przez ochroniarzy uzbrojonych w środki przymusu bezpośredniego. Organizacja i czasokres pracy poszczególnych osób podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

2.      Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

1)        Usługa realizowana będzie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.

2)        Miejsce realizacji usługi: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 

1)        Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

       Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie usług ochrony osób
 i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.).

2)        Przed podpisaniem umowy Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które uczestniczyć będą w sposób bezpośredni w wykonaniu zamówienia posiadającymi wpis na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadać znajomość obsługi urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonania zadania winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych uzyskane w drodze postępowania  sprawdzającego o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez Kierownika jednostki organizacyjnej. Ponadto wszyscy pracownicy ochrony winni być ubrani w jednolity ubiór (stosowny do pory roku), w sposób jednoznacznie określający, iż dana osoba jest pracownikiem ochrony. Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, które zapewnia Wykonawca.

 

4.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1)        Oferty należy składać do dnia 12.06.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

2)        Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
w sali konferencyjnej
.

 

5.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia

 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:    cena - 60 pkt

                                                                czas reakcji – 40 pkt

 

 

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załączniku „Ogłoszenie o zamówieniu”.