Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 643
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1210
  • Ten miesiąc: 1210
  • Wszystkie: 412650

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr: 539214-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATUR REJONOWYCH W KIELCACH

 

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozu
i przechowywania zwłok dla potrzeb Prokuratur Rejonowych Kielce Wschód i Kielce Zachód w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

98370000-7 – usługi pogrzebowe i inne

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Usługi realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  2. Wykaz siedzib prokuratur oraz termin rozpoczęcia wykonywania umowy, dla których realizowane będą poszczególne zamówienia:

a)      Prokuratury Rejonowe w Kielcach ul. Sandomierska 106 - od dnia 01.05.2018 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb prokuratur okręgu kieleckiego zgodnie z poniższym podziałem:

 

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na świadczenie powyższych usług .

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do zamówienia udzielonego
w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

 

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż zawarty
w SIWZ sposób wykonania zamówienia

 

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

- Oferty należy składać do dnia 06.04.2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze Okręgowej
w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce pok. Nr 13. Godziny przyjmowania korespondencji: w dni powszednie w godz. 7.45 do 15.45;

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce w sali konferencyjnej.

 

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia oraz zasad złożenia oferty znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do ogłoszenia.