Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 55
  • Wczoraj: 236
  • Ten tydzień: 519
  • Ten miesiąc: 18537
  • Wszystkie: 709199

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.14.2019                                                    

       Kielce, dnia  3 października 2019 r.    

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

 

 

W dniu 2 października 2019 r. Komisja Zamawiającego - Prokuratury Okręgowej
w Kielcach dokonała otwarcia oferty, która wpłynęła w ramach postępowania przetargowego na „Remont schodów przed budynkiem Prokuratury Okręgowej
i Rejonowych w Kielcach
”.

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oznaczenie CPV:

45000000-7 (Roboty budowlane),

45431100-8 (Kładzenie terakoty),

 

 

Kryterium oceny ofert:

cena – 60 pkt

czas realizacji zadania – 40 pkt

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 99 210,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć 00/100 złotych).

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu złożonej oferty postanowiono podpisać umowę na realizację zadania z  Artis Negotium Rogala Adrian Lewicki z siedzibą ul. Mielczarskiego 117, 25-611 Kielce – kwota brutto 40 500,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset 00/100 zł), czas realizacji 20 dni.

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt).

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie została odrzucona. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Zamawiający wyznacza datę podpisania umowy na dzień 4 października 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.