Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 571
  • Wczoraj: 605
  • Ten tydzień: 1804
  • Ten miesiąc: 1804
  • Wszystkie: 558105

O G Ł O S Z E N I E

na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.
Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.

  1.    Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce.
2.    Określenie wolnych stanowisk pracy: ½ etatu.
3.    Praca w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.
4.    Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1480 ze zm.), polegające w szczególności na - przeprowadzaniu zadań audytowych celem wsparcia Prokuratora Okręgowego w Kielcach w realizacji celów i zadań kierowanej przez niego jednostki i podległych mu Prokuratur Rejonowych przez systematyczne dostarczanie obiektywnej i niezależnej oceny na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w w/w jednostkach oraz czynności doradcze.
5.    Wymagania konieczne:
 -        obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-        nieposzlakowana opinia,
-        niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-        wykształcenie wyższe,
-        przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
-        spełnienie innych wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
 -        posiadanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, znajomości standardów kontroli finansowej, oszacowania ryzyka, finansów publicznych i rachunkowości oraz zamówień publicznych, a także przepisów rgulujących ustrój i organizację prokuratury, -        posiadanie umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, argumentowania, podejmowania decyzji i efektywnego komunikowania się,
-        posiadanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, Lex, Excel).
6.    Wymagania dodatkowe:
-        posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej dwuletniego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem albo wykonywaniem czynności kontrolnych -
w jednostkach sektora finansów publicznych.
7.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-        życiorys i list motywacyjny,
-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
-        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-        oświadczenie o dotychczasowej niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-        oświadczenie kandydata o tym, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-        kopia dokumentu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
-        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
-        kopia dokumentu lub oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
-        kopie dokumentów potwierdzających pozostałe umiejętności.
8.    Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2017 r.
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach pok. 109, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce lub przesłać drogą pocztową, z zaznaczeniem sygnatury konkursu. Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
9.    Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap    
selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap   sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych i uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
III etap       
rozmowa kwalifikacyjna.       
 Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego, a następnie trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl, podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
10.  Inne informacje:
-        oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
-        przewidywana wysokość wynagrodzenia i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485).  
Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: 1 lipca 2017 r.  
                      
Prokurator Okręgowy 
Dariusz Dryjas