Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 460
  • Wczoraj: 575
  • Ten tydzień: 2803
  • Ten miesiąc: 5390
  • Wszystkie: 433732
Poniedziałek 16.03.2020

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Kielcach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 18/2020

Prokuratora Okręgowego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu kieleckiego oraz innym osobom przebywającym w siedzibach prokuratur.
Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.740), § 56 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1206 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1
1. Z  dniem 13 marca 2020 roku – do odwołania, nie będą przyjmowani interesanci przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach (Zastępców Prokuratora Okręgowego w  Kielcach).
2. Z dniem 13 marca 2020 roku – do odwołania w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach nie będą realizowane przyjęcia interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w ramach  dyżurów pełnionych w każdy poniedziałek od godziny 15.45 do 17.00.
3. Skargi, wnioski oraz inną korespondencję do Prokuratury Okręgowej w Kielcach należy kierować drogą pisemną za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
4.Ogranicza się obecność osób nie będących pracownikami prokuratur w budynkach Prokuratury Okręgowej w Kielcach jedynie do osób wezwanych w celu udziału w czynnościach procesowych w sprawach niecierpiących zwłoki oraz przedstawicieli organów i służb prowadzących postępowania, a także innych uczestników postępowań (biegli, tłumacze itp.), gdy jest to konieczne do wykonania czynności w sprawach niecierpiących zwłoki.
5.Zobowiązuje się osoby wezwane w celu udziału w czynnościach procesowych do wcześniejszego (przed wyznaczonym terminem)  telefonicznego lub elektronicznego informowania prokuratury o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą. Powyższa okoliczność będzie dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności.

§2
 
1 Zobowiązuje się pracowników orzeczniczych i nieorzeczniczych Prokuratury Okręgowej w Kielcach do telefonicznego informowania Prokuratora Okręgowego w Kielcach (a w wypadku jego nieobecności Zastępców Prokuratora Okręgowego) o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożeń określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego,
2.Zobowiązuje się prokuratorów rejonowych do przekazywania informacji wskazanych w ust. 1 Prokuratorowi Okręgowemu Kielcach (a w wypadku jego nieobecności Zastępców Prokuratora Okręgowego) odnośnie podległych im pracowników.

§  3
 
Zobowiązuje się prokuratorów rejonowych do informowania Prokuratora Okręgowego    w Kielcach (a w wypadku jego nieobecności Zastępców Prokuratora Okręgowego w     Kielcach) o potrzebie skrócenia czasu pracy w przypadku zgłoszenia podejrzenia zarażenia.

§  4

Zobowiązuje się pracowników korzystających z urlopów do wnikliwego rozważenia zasadności wyjazdów w miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka.

§ 5

Wprowadza się obowiązek informowania za pośrednictwem Dyrektora Budżetowo – Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Kielcach odpowiednie jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej o konieczności kwarantanny pracowników prokuratury okręgu kieleckiego, a w nagłych wypadkach niecierpiących zwłoki – bez takiego pośrednictwa.

§ 6

W przypadku podejrzenia choroby, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020. 374), wprowadza się możliwość świadczenia pracy „zdalnej”,  w zakresie osób mogących realizować w ten sposób swoje obowiązki służbowe.


§   7
 
1.Zobowiązuje się Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Kielcach do prowadzenia stałego monitoringu stron internetowych m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl, Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus oraz Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl., a następnie do niezwłocznego przedstawiania Prokuratorowi Okręgowemu w Kielcach publikowanych aktualnych wytycznych - w celu ich realizacji.
2. W przypadku powstania potrzeby kontaktu w sprawach związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 z przedstawicielami środków masowego przekazu informacji udzieli Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

§   8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania.


Zarządzenie podlega niezwłocznemu opublikowaniu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz zostanie przesłane wewnętrzną pocztą elektroniczną do pracowników prokuratur okręgu kieleckiego.


DARIUSZ  DRYJAS