Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 143
  • Wczoraj: 539
  • Ten tydzień: 1274
  • Ten miesiąc: 1887
  • Wszystkie: 445262
Piątek 10.01.2020

ZAWIADOMIENIE wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. PR Ds.1033.2019 z Prokuratury Rejonowej w Opatowie

Prokuratura Rejonowa w Opatowie informuje, że postanowieniem z dnia 31 grudnia 2019 r. odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie - zaistniałego od 16 lutego 2006 r. do 27 stycznia 2010 r. w Wiślicy, w woj. świętokrzyskim przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych: Wójta Gminy, Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy w związku z wydaniem uchwały o numerze XXXVI/215/06

w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica poprzez nałożenie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, opłaty z tytułu podłączenia ich budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej bez podstawy prawnej i egzekwowanie tej opłaty, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego osób, które przyłączyły się do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wawrowice, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Szczerbaków i Szczytniki w gminie Wiślica – tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 kk.

Osoby pokrzywdzone - mieszkańcy wymienionych miejscowości w czasokresie objętym postępowaniem, poucza się o tym, że:


1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk, art. 325a kpk oraz 465 § 2 kpk):
- pokrzywdzonemu,
- instytucji wymienionej w art. 305 § 4 kpk,
- osobie wymienionej w art. 305 § 4 kpk, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.
Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).


2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 kpk, przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b kpk).

3. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.
Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci (art. 131 § 2 i 3 kpk).

4. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).